Privacyverklaring

Privacyverklaring TEJO - Dé kapper


TEJO - Dé Kapper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. TEJO - Dé Kapper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt
met zich mee dat wij in ieder geval:

   * Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen
     en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
   * Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
     zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   * Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
     persoonsgegevens;
   * Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
     persoonsgegevens gewaarborgd is;
   * Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
      waarvoor ze zijn verstrekt;
   * Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
     respecteren.

Als TEJO -Dé Kapper zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@tejo-hairstyling.nl

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door TEJO - Dé Kapper verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

   * Administratieve doeleinden
   * Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een behandelovereenkomst.
   * Uitnodigingen tbv evenementen
   * Verjaardagskaarten/bedankkaarten/relatiegeschenken

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   * De overeengekomen behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TEJO - Dé Kapper de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

   * Voornaam;
   * Tussenvoegsel;
   * Achternaam;
   * Adresgegevens;
   * Telefoonnummer;
   * E-mailadres;
   * Geboortedatum;
   * Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door TEJO - Dé Kapper opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   * Voor maximaal 7 jaar

Beeldmateriaal

   * TEJO – Dé Kapper zal bij het maken van beeldmateriaal om toestemming vragen aan
     de desbetreffende persoon of personen. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor
     actie/promotie doeleinden in print, of voor Social Media of op de website van TEJO – Dé Kapper.
   * Als deelnemend model tijdens een speciaal opgezette fotoshoot, geeft u TEJO – Dé
     Kapper automatisch toestemming voor het gebruik van het geschoten beeldmateriaal
     voor promotiedoeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door TEJO - Dé Kapper verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

   * Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen/acties;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   * Inschrijving en verzending Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TEJO - Dé Kapper de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

   * Voornaam;
   * Tussenvoegsel;
   * Achternaam;
   * E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door TEJO - Dé Kapper opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   * Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door TEJO – Dé Kapper  verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):

   * Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   * De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TEJO – Dé Kapper de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

   * Voornaam;
   * Tussenvoegsel;
   * Achternaam;
   * Telefoonnummer;
   * E-mailadres;
   * Geboortedatum;
   * Salarisgegevens;
   * Kopie ID;
   * BSN-nummer;
   * Bankgegevens; 

Uw persoonsgegevens worden door TEJO - Dé Kapper opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
   * Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
     administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

   * Het verzorgen van de internetomgeving TEJO – Dé Kapper
   * Het verzorgen van de (financiële) administratie;
   * Het beheren van onze website
   * Het automatiseringsprogramma van de salon, zowel voor gebruik in salon als online

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen
wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TEJO - Dé Kapper bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

   * Alle personen die namens TEJO - Dé Kapper van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
     geheimhouding daarvan.
   * We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
   * We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
   * Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
     incidenten;
   * We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
   * Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
     persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft
u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

Contactgegevens

TEJO - Dé Kapper
Lieve Vrouwenplein 9
5401 AS Uden
0413252666
info@tejo-hairstyling.nl

OMHOOG